Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Central Intelligence Agency) Cục tình báo trung ương Mỹ
    working for the CIA
    làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ

    * Các từ tương tự:
    ciao