Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viết tắt của Government man : nhân viên cục điều tra liên bang về tội ác