Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

espionage /'espiənɑ:ʒ/  

  • Danh từ
    hoạt động gián điệp
    engage in espionage
    làm gián điệp