Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thành viên
  every member of her family came to the wedding
  mọi thành viên trong gia đình chị ta đã tới dự đám cưới
  a founding member of the club
  một thành viên sáng lập câu lạc bộ
  bộ phận (của một cấu trúc lớn hơn)
  a steel supporting member
  rầm đỡ bằng thép
  (giải phẫu) chi
  lose a vital member, such as an arm
  mất một chi cốt tử, như cách tay
  (trại) dương vật

  * Các từ tương tự:
  Member of Parliament, memberless, membership