Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) dương vật
    (từ Mỹ, khẩu ngữ, từ cổ) cảnh sát điều tra

    * Các từ tương tự:
    dickens, Dickensian, dicker, dickey, Dickey fuller test, dickeybird, dickier, dickiest, dicky