Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (dickiest /'dikiəst/)
    yếu, ọp ẹp
    xem dicky