Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Dickensian /di'kenziən/  

  • Tính từ
    [thuộc] tiểu thuyết của Dickens; như tiểu thuyết của Dickens
    a Dickensian slum
    một khu nhà ổ chuột như kiểu Dickens hay mô tả