Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the dickens
  (khẩu ngữ, nói trại)
  quỷ, ma quỷ (dùng để nhấn mạnh, đặc biệt là trong câu hỏi)
  what the dickens is that?
  cái quỷ gì thế?

  * Các từ tương tự:
  Dickensian