Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Các kiểm định Dickey Fuller
    Một tập hợp các kiểm định sự tồn tại của đơn vị gốc trong chuỗi thời gian