Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) con chim con
    chỉ một lời
    never said a dickeybird
    không bao giờ nói dù chỉ một lời