Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gián điệp
  bị nghi là làm gián điệp
  tên do thám, tên chỉ điểm
  những tên do thám công nghiệp
  những tên chỉ điểm cho cảnh sát
  Động từ
  (spied)
  do thám, dò la; làm gián điệp
  do thám sự di chuyển của địch
  dò la công việc của người khác
  anh ta bị kết tội làm gián điệp cho địch
  (đùa cợt)(không dùng ở các thì tiếp diễn) thấy, nhận thấy
  tôi thấy ba bóng người từ đằng xa
  spy out the land
  dò la xem xét
  spy something out
  phát hiện ra, phanh phui ra

  * Các từ tương tự:
  spyglass, spyhole, spymaster