Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spyglass /'spaiglɑ:s/  

  • Danh từ
    kính viễn vọng nhỏ (hay dùng trước đây)