Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (espied) (cũ hoặc đùa)
    trông thấy
    sáng nay tôi thấy anh tập chạy ở công viên, đúng không?