Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, lóng, xấu)
    người khó ưa
    tên chỉ điểm