Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viết tắt của (Anh)
    National Security Division Sở An ninh (của cục Quân báo)
    sở phản gián của cục Quân báo