Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] nước ngoài, ngoại
  foreign languages
  ngoại ngữ
  foreign policy
  chính sách đối ngoại
  foreign trade
  ngoại thương
  foreign aid
  ngoại viện
  xa lạ, ngoài
  dishonesty is foreign to his nature
  tính bất lương là xa lạ đối với bản chất của anh ta
  (y học) lạ, từ ngoài vào
  a foreign body in the eye
  một vật lạ vào trong mắt
  the Foreign and Commonwealth Office
  /ðə,fɒrən ənd 'kɒmənwelθ ɒfis/
  (viết tắt FCO) (từ Anh)
  bộ ngoại giao

  * Các từ tương tự:
  Foreign aid, Foreign balance, foreign exchange, Foreign exchange market, Foreign exchange reserve, Foreign investment, foreign letter-paper, Foreign payments, Foreign Secretary