Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extraneous /ik'streiniəs/  

 • Tính từ
  (+ to)
  không liên quan
  extraneous information
  thông tin không liên quan
  từ ngoài tới
  extraneous interference
  sự can thiệp từ bên ngoài

  * Các từ tương tự:
  Extraneous information, extraneously, extraneousness