Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superfluous /su:'pɜ:flʊəs/  /sju:'pɜ:flʊəs/

 • Tính từ
  thừa (quá mức cần thiết)
  that remark was superfluous
  lời nhận xét đó là thừa
  đám đông rất ltrật tự khiến sự có mặt của cảnh sát là thừa

  * Các từ tương tự:
  superfluously, superfluousness