Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnecessary /ʌn'nesəsri/  

 • Tính từ
  không cần thiết, thừa
  unnecessary expenses
  chi phí không cần thiết
  không có lý do, vô cớ
  an unnecessary reference to his criminal past
  sự nhắc một cách không cần thiết đến quá khứ tội lỗi của nó