Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số dư; thặng dư
  surplus of food can be sold for cash
  số dư thực phẩm có thể bán lấy tiền mặt
  we have a trade surplus of £400 million
  chúng tôi có thặng dư thương mại là 400 triệu bảng
  in surplus
  có thặng dư
  our trade is in surplus
  mậu dịch của chúng ta có thặng dư
  Tính từ
  dư thừa, dôi ra
  a sale of surplus stock
  việc bán hàng dư thừa

  * Các từ tương tự:
  Surplus unit, Surplus value, surplusage