Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thừa ra
  a paragraph without a redundant word
  đoạn văn không một từ thừa
  fifty welders were declared redundant
  năm mươi thợ hàn chính thức bị thải hồi

  * Các từ tương tự:
  redundantly