Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (chỉ tác dụng ngược lại hoặc phủ định)
  làm tan băng
  sự phát quyền
  (chỉ việc tháo gỡ)
  tháo ngòi nổ
  sự trật đường ray

  * Các từ tương tự:
  de facto, de facto standard, de jure, de luxe, de rigueur, de trop, De-Broglie wave, de-ice, de-icer