Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

de facto /dei'fæktəʊ/  

 • Tính từ, Phó từ
  (tiếng Latinh)
  trên thực tế
  kẻ cầm quyền trên thực tế

  * Các từ tương tự:
  de facto standard