Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

de luxe /də'lʌks/  /də'lʊks/

  • Tính từ
    [thuộc loại] chất lượng cao, [thuộc lạoi] sang trọng
    một khách sạn loại sang