Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ) (tiếng Pháp)
    thừa, không cần thiết
    cuộc chuyện trò thân tình của họ làm cho tôi thấy sự có mặt của tôi là thừa