Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  loại bỏ băng; phòng băng
  de-ice a windscreen
  gạt băng trên kính chắn gió (ở xe hơi)

  * Các từ tương tự:
  de-icer