Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

de-icer /,di:'aisə[r]/  

  • Danh từ
    chất phòng băng (phun lên trên một bề mặt để phòng băng)