Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

de jure /,deidʒʊəri/  

  • Tính từ, Phó từ
    (tiếng La tinh)
    theo quyền đương nhiên
    ông vua theo quyền đương nhiên
    là vua theo quyền đương nhiên