Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautologic /tɔ:tə'lɔdʤik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) lặp thừa

    * Các từ tương tự:
    tautological