Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautological /tɔ:tə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    trùng ý, trùng ngôn