Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roundabout /'raʊndəbaʊt/  

 • Tính từ
  theo đường vòng
  take a roundabout route
  đi theo đường vòng
  I heard the news in a roundabout way
  tôi nghe được tin đó qua đường vòng
  Danh từ
  (Mỹ rotary, traffic circle) giao điểm hoa thị (giao điểm của nhiều đường xe cộ phải đi vòng quanh chỗ đó theo cùng một chiều)
  vòng quay ngựa gỗ
  swings and roundabouts
  xem swing

  * Các từ tương tự:
  Roundaboutness