Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whirligig /'wɜ:ligig/  

  • Danh từ
    con cù, con quay
    (giao thông, cách viết khác round-about) giao điểm hoa thị