Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

merry-go-round /'merigəʊ,rəʊnd/  

  • Danh từ
    (Anh) (Mỹ carousel)
    như roundabout