Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lảng tránh, tránh né
  an evasive answer to a question
  câu trả lời tránh né câu hỏi
  take evasive action
  tìm cách tránh
  viên phi công tìm cách tránh né xung đột với máy bay địch

  * Các từ tương tự:
  evasively, evasiveness