Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    phương ngữ

    * Các từ tương tự:
    dialectal, dialectic, dialectical, dialectical materialism, dialectically, dialectican, dialectician, dialectics, dialectological