Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argot /'ɑ:gəʊ/  

  • Danh từ
    tiếng lóng