Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phraseology /freizi'ɒlədʒi/  

  • Danh từ
    sự tự chọn và sắp xếp các nhóm từ; cách viết
    quán ngữ học