Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thành ngữ
  đặc ngữ
  the French idiom
  đặc ngữ Pháp
  lối biểu đạt
  lối biểu đạt của Shakespeare

  * Các từ tương tự:
  idiomatic, idiomatical, idiomatically, idiomaticalness, idiomaticity, idiomorphic, idiomorphism