Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (âm nhạc) sự chia tiết, cách phân tiết
    sự chọn và sắp xếp các nhóm từ; cách viết