Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trường kỷ
  Động từ
  diễn đạt, diễn tả
  câu trả lời được diễn đạt cẩn thận
  (cổ) nằm phục xuống (thú vật, để ẩn nấp…)

  * Các từ tương tự:
  couch-grass, couchant, coucher, couchette