Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ghế sofa, tràng kỷ

    * Các từ tương tự:
    sofa bed