Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

couch-grass /'kaʊt∫grɑ:s, ku:tgrɑ:s/  /'kaʊt∫græs/

  • (cách viết khác couch) (thực vật)
    cỏ gà