Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

couchette /ku:'∫et/  

  • Danh từ
    (tiếng Pháp)
    giường cu-sét, giường dựng mặt lên được (thành lưng dựa, trên toa xe lửa)