Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divan /di'væn/  /dai'væn/

  • Danh từ
    đi-văng, tràng kỷ

    * Các từ tương tự:
    divan-bed