Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-dd) (+ in)
  ăn sâu, cắm chặt
  mũi tên cắm chặt vào cửa
  ý kiến đó đã ăn sâu vào đầu óc anh ta

  * Các từ tương tự:
  embeddability, embedded, embedded command, embedded loop, embedded object, embedded software, embedded system, embedding, embedment