Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    lời diễn đạt; cách diễn đạt
    một cách diễn đạt khác có thể làm cho nghĩa rõ hơn