Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formulate /'fɔ:mjʊleit/  

 • Động từ
  đề ra
  formulate a theory
  đề ra một học thuyết
  trình bày, diễn đạt
  formulate one's thought carefully
  trình bày ý nghĩ của mình một cách thận trọng