Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lò rèn
  xưởng luyện kim
  Động từ
  rèn
  forge a sword
  rèn một thanh gươm
  (nghĩa bóng) tạo dựng, tạo
  forge an alliance
  tạo dựng một khối liên minh
  giả mạo, làm giả
  forge a banknote
  làm giả giấy bạc
  forge a signature
  giả mạo chữ ký
  Động từ
  tiến lên
  luôn luôn tiến lên phía trước
  forge into the lead
  tiến lên vị trí dẫn đầu
  forge ahead
  tiến lên dẫn đầu
  một con ngựa tiến lên dẫn đầu, bỏ các con khác lại phía sau

  * Các từ tương tự:
  forgeability, forgeable, forged, forger, forgery, forget, forget-me-not, forgetful, forgetfully