Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ mold)
  khuôn đúc
  tính cách đặc biệt
  they are all cast in a same (a similar) mould
  (bóng) chúng nó có những tính cách giống nhau như cùng một khuôn đúc ra; chúng nó cùng một giuộc
  Động từ
  (Mỹ mold)
  đổ khuôn, đúc bằng khuôn, nặn hình
  mould a head out of (inclay
  nặn hình một cái đầu bằng đất sét
  uốn nắn (tính tình…)
  bó sát
  quần áo ướt bó sát người cô
  Danh từ
  (Mỹ mold)
  meo, mốc
  Danh từ
  (Mỹ mold)
  đất mùn, đất xốp
  leaf mould
  đất mùn lá mục

  * Các từ tương tự:
  moulder, moulding, mouldy