Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mildew /'mildju:/  /'mildu:/

 • Danh từ
  nấm sương phấn, nấm mindiu (ăn hại cây, gặp trên da thuộc…)
  roses ruined by mildew
  hoa hồng bị nấm sương phấn
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở thể bị động)
  [làm cho] bị nấm sương phấn
  trái cây bị nấm sương phấn

  * Các từ tương tự:
  mildewed, mildewy